Công Ty Artist Tài Trợ Cho Hoạ sỹ Văn Thạnh
Các Công ty lớn đã tài trợ cho Đại Hội Hoạ Sỹ Mỹ Thuật Việt Nam